• _____ راه حل های مبتنی برسکوی قدرتمند دات نت

  • _____ استراتژی توسعه : راه حل های همراه

  • _____ یکپارچه سازی پایدار

  • _____ تجارت هوشمند BI

  • _____ تجارت الکترونیک تبادل نظر ایده خلاقیت

Shahram Momeni

Software Developer

      شهرام مومنی

      تحصیلات :

  1. برق صنعتی
  2. نرم افزار
  3. تجارت الکترونیک

      فعال در زمینه توسعه  راه حل های نرم افزاری